Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013

Με βελτιώσεις το νομοσχέδιο της ΝΕΡΙΤ

Με νομοτεχνικές βελτιώσεις το νομοσχέδιο για τη ΝΕΡΙΤ μετά τις προτάσεις των κομμάτων

Νομοτεχνικές βελτιώσεις κυρίως σε ό,τι αφορά το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) κατάθεσε στο νομοσχέδιο για την ΝΕΡΙΤ, ο υπουργός Επικρατείας Δημήτρης Σταμάτης, μετά και τις προτάσεις που έχουν καταθέσει τα κόμματα.

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια.

Μεταξύ άλλων, με τις νέες ρυθμίσεις μειώνεται στα 6 χρόνια - και όχι στα 9 χρόνια όπως αρχικά προβλεπόταν - η θητεία του Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΣ) της ΝΕΡΙΤ - ΑΕ που απαρτίζεται από 7 μέλη.

Ειδικότερα ορίζεται ότι: -«Η διάρκεια της θητείας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου είναι εξαετής και ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας του.

Ειδικότερα, κατά την πρώτη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου, τρία (3) από τα μέλη του διορίζονται για πλήρη θητεία, δύο (2) διορίζονται για τετραετή θητεία και δύο (2) διορίζονται για διετή θητεία, με βάση το αποτέλεσμα κλήρωσης που διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρία του οργάνου, παρουσία του Υπουργού που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ή εκπροσώπου του και προτού το Εποπτικό Συμβούλιο συγκροτηθεί σε σώμα».

- «Το Εποπτικό Συμβούλιο, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, λειτουργεί νόμιμα ακόμη και εάν ένα ή περισσότερα από τα μέλη του εκπέσουν, παυθούν, παραιτηθούν ή βρεθούν σε μόνιμη αδυναμία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον τα εναπομένοντα μέλη είναι τουλάχιστον πέντε (5). Στην περίπτωση αυτή, στη θέση του αντικαθιστάμενου μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού αρμοδίου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από τα εναπομένοντα μέλη, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον πέντε (5), για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Σε διαφορετική περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση λήξης της θητείας μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από τον παρόντα νόμο διαδικασία επιλογής. Κανένα μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπηρετήσει συνολικά περισσότερα από οκτώ (8) χρόνια».

- «Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Επικρατείας και του Υπουργού, αρμόδιου για τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και απαρτίζεται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους. Η θητεία του Συμβουλίου αυτού δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Το Εποπτικό Συμβούλιο, στη συνέχεια και κατ' εξαίρεση του άρθρου 9, διορίζει εντός μηνός τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., η θητεία των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1 έτος».

Προβλέπεται ακόμα ότι δεν θα είναι δεκαετές, αλλά πενταετές το στρατηγικό σχέδιο λειτουργίας της Εταιρίας, η κατάρτιση του οποίου γίνεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο περιλαμβάνει τους στόχους της ΝΕΡΙΤ - Α.Ε. και τα μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Επίσης, ορίζεται ότι: -«Ο ανάδοχος της υπηρεσίας επιλέγει έναν αναγνωρισμένο επιστημονικό φορέα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που έχει αποδεδειγμένη διεθνή ερευνητική, καθώς επίσης και συμβουλευτική, εμπειρία σε θέματα διοικητικής επιστήμης. Ο ανάδοχος και ο επιστημονικός φορέας αποτελούν το Φορέα Επιλογής των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ - Α.Ε. ο οποίος επιτελεί το έργο επιλογής των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) συναπτών ετών».

-«Η εποπτεία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των προγραμματικών υποχρεώσεων γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο δημοσιεύει ετησίως σχετική έκθεση».

-«Ως προς τις λοιπές της αρμοδιότητες, η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εποπτεύεται από τον Υπουργό που είναι εκάστοτε αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης».

-«Ο Μεσολαβητής της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. είναι αρμόδιος για την εξέταση και έκφραση γνώμης επί καταγγελιών, παραπόνων και αιτημάτων απαντήσεις για όλες τις εκπομπές και τα προγράμματα της Εταιρίας».

Τέλος, στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, διαγράφονται οι λέξεις Διαδίκτυο (Ιντερνετ) και διαμορφώνεται ως εξής: «Συνίσταται ΝΠΙΔ για την Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση, καθώς και τη διαδικτυακή τους λειτουργία (ίντερνετ) που λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και έχει έδρα την Αθήνα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το blog περιμένει τα νεα και τα σχόλια σας μέσα από το Facebook, το Twitter, και το e-mail μας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...